LYRIC

GEVALDIG- Sung & Composed by Lipa Schmeltzer- Gevaldig

אוי ווי געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
,געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
אוי ווי געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג

י”ג מידות
,י”ג עיקרים
י”ג עיקרים
,י”ג מידות
י”ג מידות
,י”ג עיקרים
י”ג עיקרים
י”ג מידות

הכל הכל הכל הכל
(ווי געוואלדיג געוואלדיג (געוואלדיג

אוי ווי געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
,געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
אוי ווי געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג

י”ג מידות
,י”ג עיקרים
י”ג עיקרים
,י”ג מידות
י”ג מידות
,י”ג עיקרים
י”ג עיקרים
י”ג מידות

הכל הכל הכל הכל הכל
(ווי געוואלדיג געוואלדיג (ווי געוואלדיגע

אוי ווי געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
,געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
אוי ווי געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
…געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג

אני מאמין הוא בורא ומנהיג לכל הברואים
הוא יחיד ואין יחידות הוא ראשון והוא אחרון
אני מאמין שיתברך שמו אינו גוף
אני מאמין שכל דברי נביאים אמת
שנבואת משה היתה אמתית
התורה המצויה בידינו
נתונה למשה עליו השלום
השם לבדו ראוי להתפלל
ולא תהא תורה אחרת
אוי אני מאמין שהבורא יתברך שמו גומל טוב
אני מאמין בביאת המשיח ובתחית המתים

איי ווי געוואלד געוואלדיג
איי ווי געוואלד געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
,געוואלדיג
איי ווי געוואלד געוואלדיג
איי ווי געוואלד געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג

איי ווי געוואלד געוואלדיג
איי ווי געוואלד געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
,געוואלדיג
איי ווי געוואלד געוואלדיג
איי ווי געוואלד געוואלדיג
געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג

קל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה

אוי ווי געוואלדיג געוואלדיג
געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג