LYRIC

RETZON BOREINU- Sung & Composed by Beri Weber- Korban

VERSE:
עושים רצון בוראינו
ה׳ הוא אלוקינו
כל היום, כל מקום
,רק אליך מקוים
עושים רצון בוראינו
ה׳ הוא אלוקינו
בכל שעה, אליך
אנו מצפים
(x2)

CHORUS:
בכל לבבינו – איי
בכל נפשינו – איי
,ובכל מאודנו
אתה הוא מלכנו
אדיר אדירנו
בך בך ישמח לבינו
(x2)

BRIDGE:
כל התנועות
כל ההתנהגות
,הרינו מוסר, הרינו
כל הדיבורים
כל המעשים
ווייל עושים רצון בוראינו

CHORUS:
בכל לבבינו – איי
בכל נפשינו – איי
,ובכל מאודנו
אתה הוא מלכנו
אדיר אדירנו
בך בך ישמח לבינו
(x2-4)

Artists : Beri Weber
Album : Korban
Composer :Beri Weber