LYRIC

LESHANA HABA- Generic Lyrics

לְשָׁנָה הַבָּאָה
בִּירוּשָׁלַיִם
הַבְּנוּיָה

TRANSLITERATION:

Leshana Haba’a
Biyerusholayim
Hab’nuyah