LYRIC

KADOSH- Mordechai Ben David- Composed By Yossi Green- Ein Od Milvado

AD LIB:
ה׳ צבקות
.מלוא כל הארץ כבודו

ברוכים
אתם
לה׳
.שמים ויורדי מרכבה

3/4:
תאמרו, ותגידו לבני
,מה שאני עושה בשעה, שמקדישין
ואומרים קדוש
.קדוש, קדוש

ולמדו אותם
,שיהיו עיניהם
נשואים למרום
,לבית תפלתם
ונושאים עצמם למעלה
.למעלה, למעלה

כי אין לי הנאה בעולם
,כאותה שעה
שעיניהם נשואות בעיני
,ועיני בעיניהם
באותה שעה, אני אוחז בכסא
,בכסא כבודי בדמות יעקב
ומחבקה, ומנשקה
,ומזכיר גלותם
ומחבקה ומנשקה
,ומזכיר גלותם
וממהר גאולתם
,וממהר גאולתם
.וממהר גאולתם

.קדוש