LYRIC

ATA HAMELECH- Chaim Yisrael & Eyal Golan- Composed by Adir Danun & Shai Almagor, Lyrics by Shai Almagor, Nati & Avi Dabach- Asafti Regaim (CY)/Rachok Mikan (EG)

VERSE 1:
אם נכשלנו בדרכנו, סלח לנו אב יקר
,אם רק בתפל עסקנו, הזנחנו את העיקר
היום רוצים אנו אלייך אל דרך הישר
מקווים בכל ליבנו, שעוד לא מאוחר

,מה נספר לך יושב מרום, ומה לך נאמר
הלא מנגד עינייך דבר אינו נסתר

CHORUS 1:
ממצולות קוראים אליך, כל יכול
,מי ייתן ועל כל עוונותינו תחמול
“שיפתחו שעריי שמיים נצעק: “אתה המלך
(2x)

VERSE 2:
גם אם סרנו ממצוותיך, אל מלא רחמים
,היום שבים אנו אלייך, בבושת פנים
זוכרים שבנו האמנת מכל אותם עמים
רוצים ללמוד את תורתך באמת ובתמים

מה נספר לך יושב מרום, ומה לך נאמר
הלא מנגד עינייך דבר אינו נסתר

CHORUS 2:
ממצולות קוראים אליך, כל יכול
,מי ייתן ועל כל עוונותינו תחמול
“שיפתחו שעריי שמיים נצעק: “אתה המלך
(2x)

BRIDGE:
לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי”
לך ליבי וכיליותי לך רוחי ונשמתי
“השיבני ואשובה, ותרצה תשובתי

CHORUS 3:
ממצולות קוראים אליך, כל יכול
.מי ייתן ועל כל עוונותינו תחמול
ממצולות קוראים אליך, כל יכול
,מי ייתן ועל כל עוונותינו תחמול
“שיפתחו שעריי שמיים נצעק: “אתה המלך