LYRIC

VELIF’AMIM- Sung & Composed By Yishai Lapidot- Vaani Hamangina Shelachem

ולפעמים זה הדמעות שלך
שיורדות עם כל העצב הגדול
וכל מה שהיה קצת השתנה
לא יודעת שאפשר כל כך לבחות

ולפעמים אתה בים סואר ורע
ומנסע להלחם עם הגלים
וחורף גם בלב שהוא נורא כואב
זה רק אתה והניגון שמתנגן

…נא נא נא

כן אתה יודע זה יחלוף
כבר ההיטה שם ושבתה להיות
זה רק תקופה כזו קשה לראות
עוד יבואו השעה הרגועות

ולפעמים אתה בים סואר ורע
ומנסע להלחם עם הגלים
ואין מי שישמע וגם בלב שקיעה
זה רק אתה שמנגן את המילים

TRANSLITERATION:

V’lifamim zeh hadma’ot shelcha
Sheyordot im kol ha’etzev hagadol
V’chol mah shehaya k’tzat hishtana
Lo yada’at she’efshar kol kach livchot.

V’lifamim ata b’yam so’er varah
U’minaseh l’hilachem im hagalim
V’choref gam balev, shehu norah ko’ev
Zeh rak ata v’hanigun shemitnagen.

Na na na…

Ken ata yodea zeh yachlof
Kvar hahita sham v’shavta lihiyot
Zah rak tekufah kazoh kasheh lir’ot
Od yavo’u hasha’oy haregu’ot.

V’lifamim ata b’yam so’er varah
U’minaseh l’hilachem im hagalim
V’ein mi sheyishmah, V’gam balev shkiah
Zeh rak ata sheminagen et hamilim.