LYRIC

THE TRAIN- Avraham Fried- Written by R’ Yom Tov Ehrlich Z”L- Hebrew Gems 2

נעצרת לה רכבת להפסקה ארעית
והנה מולה ניצבת רכבת פרונזאית
פנים שמחות, פיות מחייכים אלי בגילה
יהודים ויהודיות בלי הגבלה

מקעלץ, מטורנא מבענדין
מלודג’, מקראקא ראדזימין
מפינסק, מגרודנא מנובהרודוק
מגליציה, מווהלין מפשמישל מלובלין
ומלומז’ה ומביאליסטוק

ילדה בצד עומדת
נותרה לבד בודדת
נעצרת היא ליד קרון אחד
ושם על יד הדלת ביהודי היא מסתכלת
בפניו רואים משהו מיוחד
?אנטשולדיגט, ביטע, מנין? מליטא
ושמכם? נטע טאטע

והכול ממהרים בצוותא
אבא, אמא, סבא סבתא
אל הרכבת מפרונזא בריצה
הקשיבו מה שכאן קרה
שמעו סיפור שכאן ארע
ילדה קטנה את אבא כאן מצאה

כן, ילדה קטנה את אבא כאן מצאה

קמים מן המקומות מן הקרונות משתחררים
מחלצים קצת עצמות ואת הגב גם מיישרים
יוצאים ומבקרים ברכבת השנייה
עוברים בין הדלתות ושואלים בציפייה

אולי יש מישהו מבענדין, מלודג’, מקעלץ מראדזימין
אולי גם מישהו מנובהרדוק
אולי אחד מקטוביץ, מריישא, מסוסנוביץ
מפחרובנא ומביאלוסטוק

אישה חבושות ידיה
צעיף לה לפניה
נעצרת היא ליד קרון אחד
ביהודי היא מתבוננת
נשען הוא על משענת
ביניהם חולף מבט חודר אחד

פשפראשם, פרושא
מנין? מפמושא? יעקב? דבושא? אוי ריבונו של עולם

ורצים כולם בצוותא
אחים, הורים, סבא, סבתא
סביב הרכבת התקהלו
הקשיבו מה שכאן ארע
שמעו סיפור שכאן קרה
אישה ובעל זה את זה גילו

ואני בין העומדים מביט לכל הצדדים
רבים מהיהודים נראים לי מוכרים
לכמה פנים עם טעם שנראה לי כה מוכר
ראיתי אותם אי פעם אבל מתי איני נזכר
אולי עוד מלפני שנים, מוכרים אלו הפנים
עוד מלפני ימי הזעם הנורא
ואולי בתוך המלחמה, באותם רגעי אימה
ואולי עכשיו בדרך חזרה
איני זוכר, איני יודע
ליבי כה מתגעגע
משווע ושואף למעט שמחה
מבלי לחשוב פעמיים
תופס אני בידיים יהודי אחד ושואל במבוכה
מנין אתם? מלידא, ושמכם? וידר
אוי, ברידר, אחי היקר
אל ליבי אני מחבקהו
מביט בי במבט משונה הוא
אין לי אחים אומר הוא בקול חד
עונה אני, זה לא נוגע
כל יהודי לך אח ורע
לכולנו בשמים אב אחד