LYRIC

SHUVU- Yumi Rosenbaum- Composed By Yishai Lapidot- Torah Harbeh

שׁוּבוּ, אוֹי שׁוּבוּ אֵלַי
,וְאָשׁוּבָה, שׁוּבָה אֲלֵיכֶם
שׁוּבוּ אֵלַי
,וְאָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם
.שׁוּבוּ, אוֹי שׁוּבוּ אֵלַי

אַיי אַיי אַיי שׁוּבוּ אֵלַי
,אַיי אַיי אַיי שׁוּבוּ אֵלַי
.שׁוּבוּ, אוֹי שׁוּבוּ אֵלַי