LYRIC

RAK HU- Sung & Composed By Ari Goldwag, Lyrics By Shachar Pelled- Am Echad

בעמק הבכא, רק הוא
מי יאיר את החושך שבא
.רק הוא, רק הוא

כשאני יושב בחושך
אתה מאיר לי, קלי שלי
כשאני מועד נופל
אתה מקים אותי, קלי שלי
לבי הולם חזק בקרבי
הו קלי עבדך אני
הכניסני תחת כנפיך
.השרה עלי שכינתך

CHORUS:
רק הוא
רק אליו אני קורא
מרים את עיני, נושא את כפי
ענה נא לי, ענה ענה
הקדוש ברוך הוא
רק אליו אני צמא
רק הוא
את רוחי מעודד, אינני בודד
.תמיד תמיד הוא איתי

כשאני הולך לבדי בעולם
רק אתה איתי
מים רבים בגלים באים
לא יוכלו לכבות את האהבה שלי
אני קורא אליך
קלי, קלי אתה עמדי
.אתה, רק אתה, אתה עמדי

CHORUS:
רק הוא
רק אליו אני קורא
מרים את עיני, נושא את כפי
ענה נא לי, ענה ענה
הקדוש ברוך הוא
רק אליו אני צמא
רק הוא
את רוחי מעודד, אינני בודד
.תמיד תמיד הוא איתי