LYRIC

RACHAMANA- Aish (Abie Rotenberg & Shlomo Simcha) Ft. Benny Friedman- Composed by Abie Rotenberg- Aish 3

רַחֲמָנָא דְעָנֵי
,דְעָנֵי לַעֲנִיֵּי
דְעָנֵי לַעֲנִיֵּי
,עֲנֵינָא
רַחֲמָנָא דְעָנֵי
,דְעָנֵי לַעֲנִיֵּי
עֲנֵי-עֲנֵינָא
(x2)

רַחֲמָנָא דְעָנֵי
,לִתְבִירֵי לִבָּא
לִתְבִירֵי לִבָּא
,עֲנֵינָא
רַחֲמָנָא דְעָנֵי
,לִתְבִירֵי לִבָּא
עֲנֵי-עֲנֵינָא
(x2)