LYRIC

MORIAH (LAMA)- Avraham Fried- Composed By Mona Rosenblum- Mona 4 (Also Sang By MBD At HASC 17)

מי שענה
לאברהם אבינו
,בהר המוריה
הוא יענה אתכם
,וישמע קול צעקתכם
.ביום הזה

למה למה מה
,למה) נקרא מוריה)
על שם המור הטוב
,על שם המור הטוב
.שישנו שם

TRANSLITERATION:

Mi she’ana
LeAvraham Avinu
Behar Hamoriah,
Hu yaaneh eschem
Veyishma kol tza’akaschem,
Hayom hazeh.

Lama lama ma
Nikra Moriah,
Al shem hamor hatov
Al shem hamor hatov,
Sheyeshno sham.