LYRIC

HAYOM- Mordechai Shapiro- Composed By Yitzy Waldner, Lyrics By Miriam Israeli- Kol Haderech

VERSE:
,היום הזה הוא זמן שמחתנו
,שמע את התפילה שבליבנו
,ותמחל את כל עוונותינו
.ביום הזה

,ויהי רצון מלפניך
,שיהיה ביתנו גם ביתך
,ותשרה עלינו שכינתך
.מהיום הזה

CHORUS:
,היום זו התחלה, היום זו התפילה
שתשלח את מלאכיך
,הקדושים באהבה לברך
.את החתן ואת הכלה

,היום זה עת רצון, היום זה עת שלום
היום הזה תבנה בנין חדש, בית מקדש, ונברך
.משמח החתן עם הכלה