LYRIC

CHOMOT SHEL TIKVAH- Chaim Yisrael- Composed By Rami Raba & Chaim Yisrael, Lyrics By Rami Raba- Derech Chadasha

הלכתי חיפשתי חומות של תקווה
ושוטטתי בחושך
חיפשתי אותך בתוך נבכי נשמה
החושך גבר על האור
חיפשתי מקום מסתור לצידך
.לאור שלך

גלי הים וכל אשר בם
שטפו את התנועה
האהבה בעמקי נשמתי נרדמה
החושך גבר על האור
חיפשתי מקום מסתור לצידך
.לאור שלך

גם כי אלך בגיא צלמוות
לא אירע רע כי אתה עימדי
שבתך ומשענתך
המה ינחמוני
.המה ינחמוני

שמעתי אבנים זועקות
אנשים דוממים ושותקים
גלגלי הזמן המזלות
לא מלמדים
.לא מקיימים

החושך גבר על האור
חיפשתי מקום מסתור
לצידך
.לאור שלך

גם כי אלך בגיא צלמוות
לא אירע רע כי אתה עימדי
שבתך ומשענתך
המה ינחמוני
.המה ינחמוני

הלכתי חיפשתי חומות של תקווה
…ושוטטתי בחושך