LYRIC

BERACH HASHEM- Yeedle- Composed By Yossi Green- Shiru Lamelech

————————————————
ויהיו בנינו
עוסקים בתורה
לשמה
‘מלאים יראת ה
ודבקים בך
.תדיר

מאמינים
בלב שלם
בכל התורה
תורה תורה
ודברי קבלה
מאמינים
בלב שלם
בכל התורה
תורה תורה
…ודברי סופרים
.ומקימים אותם

ויהיה להם, רחב לבב
ושכל טוב, להבין
וזכירה טובה, וזכירה טובה
וחושים בריאים לעבודתך
ואהבה וחשק
‘אוי וחשק, ורצון בתורת ה
‘אוי אוי, בתורת ה
ובה יהגו יומם ולילה
————————————————
ויהיו אהובים למעלה
ונחמדים, למטה

כל רואיהם יכירום
אוי יכירום
‘כי הם זרע ברך ה
(x2)
‘כי הם זרע ברך ה
————————————————

Artists : Yeedle Werdyger
Album : Shiru Lamelech
Genres :3/4
Composer :Yossi Green