LYRIC

ANI SHABBOS- Mordechai Ben David- Composed By Yossi Green- Moshiach

(3/4)
אני שבת
אני שבת
,עטרת דת יקרים
אני שבת
אני שבת
רביעית עשרת הדברים

CHORUS:
‘ובין ה
ובין בניו
אני אות, ברית עולם
,לכל דורות ודורים
ובי כל מעשיו, כלה אלקים
וכן כתוב בראשית הספרים

(DISCO)
שבת…
שבת…

(BACK TO 3/4)
CHORUS:
‘ובין ה
ובין בניו
אני אות, ברית עולם
,לכל דורות ודורים
ובי כל מעשיו, כלה אלקים
וכן כתוב בראשית הספרים