LYRIC

AHALAN VESAHALAN- Traditional Sefardi Song- Lahakat Sefasayim

אהלן וסהלן, אהלן ביקום
,פרחתו אלבי ולפרח ביקום
זיתו יא חבבי, מחבאליום
אהלן וסהלן, אהלן ביקום
(x2)

אדל קעדה, סחתמני תהה
,סאתמי סבידה, סחר מועלייה
אדל קעדה, סחתמני תהה
,סאתמי סבידה, סחר מועלייה
ברקה מסעודה

אהלן וסהלן, אהלן ביקום
,פרחתו אלבי, ולפרח ביקום
זיתו יא חבבי, מחבאליום
אהלן וסהלן, אהלן ביקום

הדלילה, תחל מזיאנה
,סתחופיה, סחר תועליה
הדלילה, תחל מזיאנה
,סתחופיה, סחר תועליה
ברקה מסעודה

אהלן וסהלן, אהלן ביקום
,פרחתו אלבי, ולפרח ביקום
זיתו יא חבבי, מחבאליום
אהלן וסהלן, אהלן ביקום

…אאההההיייי
,…להלהלהלהלהלהלהלהלההי
…להלהלהלהלהלהלהלהלההי
…להלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהההיי
(x2)

,לילה יא לראלי סחרפו מינזל
ומו נעקדה סיאסי מזל חיימזל

לילה חודים ניקילמה
,לילה קדית ניקילמה
מונו חורידים אולה המאי סמהלו מזל
,סי ואסו בדיקילמה לעקל רעקל
לילה יא לרלי סערסו לימזל
נו מעקדל סיאסי מזל חיימזל

אאאההההה
אאהההה
ייייי
אהההההה

,ואח דלחוסייה, ואח דלחוסייה
ז’מה נעו שבאדי, ואח דלחוסייה
(x2)

,דרעי פוצ’עבד, דרעי פוצ’עבד
ואיה תבול עז’רני, דרעי פוצ’עבד

,ואח דלחוסייה, ואח דלחוסייה
ז’מה נעו שבאדי, ואח דלחוסייה

,יאמינוי לאויל, יאמינוי לאויל
אויז’ימי אתהני, יאמינוי לאויל

,ואח דלחוסייה, ואח דלחוסייה
ז’מה נעו שבאדי, ואח דלחוסייה

עלס יאמו עתבד אני ועלס
,סבית וייל עייל ואלנס
אום תרחבולה, אום תרבולה
,האו עדיס עהה הביה, או חמדולילה
האו עדיס עהה הביה, או חמדולילה
,האו עדיס עהה הביה, או חמדולילה
האו עדיס עהה הביה, או חמדולילה
,האו עדיס עהה הביה, או חמדולילה
האו עדיס עהה הביה, או חמדולילה
האו עדיס עהה הביה