Amudai Shaish Boys Choir

Double Album- Amudai Shaish(1988)