Amudai Shaish Boys Choir

Amudai Shaish Wedding Album(1980)

ALBUM PHOTO