LYRIC

YESOD VESHORESH- Benny Friedman- Composed by Pinky Weber- Kol Haneshama Sheli

כי, יסוד ושורש
יסוד ושורש כל התורה הוא
,יסוד ושורש כל התורה הוא
כי, יסוד ושורש
יסוד ושורש כל התורה הוא
יסוד ושורש כל התורה הוא
(x2)

להגביה ולהעלות, להגביה ולהעלות
הנפש, על הגוף
אוי על הגוף
(x2)

מעלה, מעלה
מעלה, מעלה
(x2)

Artists : Benny Friedman