LYRIC

VEGAM (CHARVOINAH)- Purim- Major Freilach Song

חַרְבוֹנָה
,חַרְבוֹנָה
.חַרְבוֹנָה זָכוּר לַטּוֹב

וְגַם וְגַם וְגַם וְגַם
,וְגַם וְגַם וְגַם
וְגַם וְגַם וְגַם וְגַם
.וְגַם וְגַם וְגַם
וְגַם וְגַם וְגַם וְגַם
,וְגַם וְגַם וְגַם
.חַרְבוֹנָה זָכוּר לַטּוֹב