LYRIC

TNU BNI- Motty Steinmetz- Composed By Shimshon Neiman- Haneshama Bekirbi

,תנה בני לבך לי, תנה בני
,ועיניך דרכי תיצורנה
.ועיניך דרכי תיצורנה

,אמר הקדוש ברוך הוא
אי יהבית לי
,ליבך ועיניך
.אנא ידעית דאת דילי

,תנה בני לבך לי, תנה בני
,ועיניך דרכי תיצורנה
,תנה בני תנה
,לבך לי תנה
.ועיניך דרכי תיצורנה