LYRIC

TEFILAS CHUPA- Miami Boys Choir- Composed By Yerachmiel Begun- Leolam Vaed/Forever

יהי רצון מלפניך שתשרה שכינתך
,בבית הזה לבנות בית בששון ושמחה
בית שישרו בו תמיד הגילה והרינה
בית מלא קדושה וטהרה

אנה ה׳, אנה זכה החתן והכלה לחיות
,באהבה ואחוה שלום ורעות
ותרבה ותעלה מעלה מעלה
עד שנזכה לגאולה שלמה
עד שנזכה לגאולה שלמה