LYRIC

TEDABER- Levi Cohen- Composed By Levi & Ushy Cohen- Nekudah Tovah

כל אחד לפי ערכו
כל מה שרוצה יותר
כל מה שרוצה יותר
‘לכנס לעבודת ה
מתגבר עליו הבעל דבר
ומתגרה בו ביותר
מתגבר עליו הבעל דבר
.ומתגרה בו ביותר

‘רק תדבר עם ה
רק תגיד מילה
רק תפתח את הלב
.לשפוך שיחה

ועל כן צריך האדם
להיות משכיל על דבר זה
ותחבולות יעשה מלחמה
להתגבר על הרע בהתגבות גדול
.בכל פעם

‘רק תדבר עם ה
רק תגיד מילה
רק תפתח את הלב
.לשפוך שיחה