LYRIC

SIVAVON- Yiddish Nachas- Composed By Yossi Green- Yiddish Nachas 2

חביבין ישראל
,שסיבבן במצוות
שסיבבן במצוות
.שסיבבן הקדוש ברוך הוא

תפילין בראשיהן
,תפילין בזרועותיהן
וציצית בבגדיהם
.ומזוזות בפתחיהן
תפילין בראשיהן
,תפילין בזרועותיהן
וציצית בבגדיהם
,ומזוזות אוי מזוזות
.בפתחיהן

תפילין בראשיהן
,תפילין בזרועותיהן
וציצית בבגדיהם
.ומזוזות בפתחיהן
תפילין בראשיהן
,תפילין בזרועותיהן
וציצית בבגדיהם
.ומזוזות בפתחיהן

…חביבין, חביבין

תפילין של יד
,תפילין של ראש
ארבע כנפות
…ומזוזות