LYRIC

SHTAR HATENOYIM- Avraham Fried- Composed By Yossi Green- Shtar Hatenoyim

AD LIB:
בעזרת השם יתברך
,ולמזל טוב
המגיד מראשית אחרית
הוא יתן שם טוב ושארית
,לאלה דברי התנאים והברית
שנדברו, והתנו
,בין שני הצדדים, לשם ולתפארת
דהיינו, מצד האחד
,יחיד ומיוחד, בורא כל חכם קדמון
ומצד שני, הלא היא
,כנסת ישראל כלה קרואה בנעימה
.כלה, קרואה, בנעימה

BALLAD- Tempo 67:
ואל יבריחו
ואל יעלימו
,לא זה מזו, ולא זו מזה
מראשית, ועד אחרית
.מראשית, ועד אחרית

רק תמיד
תמיד פניהם
,איש אל אחיו באהבה ואחוה וריעות
דלא מתפרשין, דא מן דא
.דא מן דא לעלמין

3/4- Tempo 88:
החתן הנ”ל
התחייב את עצמו
…להכניס כל אשר האציל וברא
ויצר ועשה
,הכל למענה
.’ולמען התורה הקדושה וכו

הכלה הנ”ל
התחייבה את עצמה
…להכניס כל אשר לה למסור לבבה
לבבה ונפשה
,על התורה ועל העבודה
בדביקה, וחשקה
,בדחילו, ורחימו
.’וכו’, וכו

החתן הנ”ל
התחייב את עצמו
…להכניס כל אשר האציל וברא
ויצר ועשה
,הכל למענה
.’ולמען התורה הקדושה וכו

הכלה הנ”ל
התחייבה את עצמה
…להכניס כל אשר לה למסור לבבה
לבבה ונפשה
,על התורה ועל העבודה
בדביקה, וחשקה
,בדחילו, ורחימו
.’וכו’, וכו

Slow Freilach- Tempos 90-122:
ערב קבלן מצד החתן
כל צבא השמים, ושרפים
.וחיות ואופני הקודש
ערב קבלן מצד הכלה
צדיקי הדור
ותינוקות
.ותינוקות של בית רבן

והכל
,שריר וקיים
.והכל שריר, שריר וקיים
והכל
,שריר וקיים
.והכל שריר, שריר וקיים

AD LIB:
והכהנים והעם
העומדים בעזרה
,פה במקדש מעט
כולם יענו ויאמרו
כולם יענו ויאמרו
!מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב

BACK TO FREILACH- Tempo 130:
ערב קבלן מצד החתן
כל צבא השמים, ושרפים
.וחיות ואופני הקודש
ערב קבלן מצד הכלה
צדיקי הדור
ותינוקות
.ותינוקות של בית רבן

והכל
,שריר וקיים
.והכל שריר, שריר וקיים
והכל
…שריר וקיים
AD LIB:
!מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב

END IN FREILACH- Tempo 130