LYRIC

SHIR PASHUT- Moshe Klein- Composed by Elchanan Elchadad- Single 2021

זה שיר פשוט לך, אבא שבשמים
,שתשמע תפילתי עכשיו שמע קולי לך קורא
כשהלב כבר צמא ונפשי נשפכה כמו מים
שהלילה יחלוף ואור השחר יעלה

אתה לי אור תחזק אותי
תקרב אותי כבר אליך
,שלח מזור ותקווה בלב תמיד תהיה
זה הסוד אם לא אסתיר פני
אתה לא תסתיר את פניך
גם בלילה קר מתחת כל החושך אור יפה

גם אם אלחש עוד תבין אל ליבי ידעתי
,תרפא כאבי כי אתה אבי תמיד שומר
בעולם כה גדול אם שכחתי ושוב טעיתי
רק אחוז בידי אתה הרי אותי אוהב

אתה לי אור תחזק אותי
תקרב אותי כבר אליך
,שלח מזור ותקווה בלב תמיד תהיה
זה הסוד אם לא אסתיר פני
אתה לא תסתיר את פניך
גם בלילה קר מתחת כל החושך אור יפה