LYRIC

SHEKESHENAVO- Arik Einstein- Composed By Argiris Kounadis,
Lyrics By Giorgos Kalamariotis, Translation By Eli Mohar- Ohav Liheyot Babayis (1986)

הזמן את השנים יניס
וקצת בינה בלב מכניס
אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי
האם יפרח לי עוד שושן
האם נעור בי ניצוץ נושן
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי

CHORUS:
ואיך נדע
אם יש תקווה
שכשנבוא, שכשנבוא
נמצא תשובה

לאן נמשכת המסילה
לאן הולכת התפילה
ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי
ומי יפתח לי לבבו
ואם אלך לאן אבוא
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי

CHORUS:
ואיך נדע
אם יש תקווה
שכשנבוא, שכשנבוא
נמצא תשובה

זה רק אני וזו רק את
וזה הרבה וזה כה מעט
ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו
האם עמלנו לא לשווא
האם ביתנו לא יחרב
האם תחייה אהבה גם אחרינו

CHORUS:
ואיך נדע
אם יש תקווה
שכשנבוא, שכשנבוא
נמצא תשובה

TRANSLITERATION:

Hazman et hashanim yanis,
uk’tzat bina balev machnis,
aval yeshnam d’varim shehu od lo gilah li.
Ha’im yifrach li od shoshan,
ha’im na’or bi nitzotz noshan,
ha’im besof haderech mechakah t’shuvah li?

CHORUS:
Ve’ech ned’a im yesh tikvah.
Shek’shenavo, shek’shenavo nimtza t’shuvah.

Le’an nimshechet ham’silah,
le’an holechet hat’filah,
umi yashiv lashe’elah,
umi yishm’a li?
Umi yiftach li levavo,
ve’im elech le’an avo?
ha’im besof haderech mechakah t’shuvah li?

CHORUS:
Ve’ech ned’a im yesh tikvah.
Shek’shenavo, shek’shenavo nimtza t’shuvah.

Zeh rak ani vezo rak at,
vezeh harbeh vezeh ko me’at
ve’ech ned’a im lo lereik avru chayeynu.
Ha’im amalnu lo lashav,
ha’im beitenu lo yich’rav,
ha’im tichyeh ha’ahavah gam achareinu?

CHORUS:
Ve’ech ned’a im yesh tikvah.
Shek’shenavo, shek’shenavo nimtza t’shuvah.