LYRIC

SHABBOS KODESH (Hebrew)- Avraham Fried- Composed By R’ Yom Tov Ehrlich Z”L- Hebrew Gems, Vol. 1

שבת קודש שבת קודש
יהודים מתכוננים לשבת קודש
ששים ושמחים בשבת קודש
יהודי רוצה להיות קדוש
בשבת קודש
רוצה לקבל חלק מראש
.בשבת קודש

התנאים האמוראים
הנה מה טוב ומה נעים
מבקשים להכין לשבת קודש
בשר ודגים לשבת קודש
ומכל הכח
עם כל המוח
.שבעס

ר’ הונא מדליק לכובד שבת
רבא דג מולח לכובד שבת
ר’ זירא מדליק אש
ר’ חסדא מקוצץ
ר’ נחמן מביא מים לכובד שבת
ר’ ספרא מנקה את ראש הבהמה
הכל לכובד שבת
הכל ביראה בכל באהבה
.והכל לכובד שבת

שבת קודש שבת קודש
יהודים מתכוננים לשבת קודש
ששים ושמחים בשבת קודש
יהודי רוצה להיות קדוש
בשבת קודש
רוצה לקבל חלק מראש
.בשבת קודש

איזו זכות, איזו התעלות
כל יהודי בהתפעלות
טורח למען שבת קודש
מצחצח למען שבת קודש
מה עוד נשאר? הכל נגמר
.שאבעס… שאבעס

להכין את הנרות לכבוד שבת
להבריק הרצפות לכבוד שבת
לרחוץ הילדים לשטוף את הכלים
להשחיז את הסכין לכבוד שבת
העיקר שייצא הקוגל מוצלח
הכל לכבוד שבת
בינתיים זוז, נו, זוז מהמטבח
.הכל לכבוד שבת

איזו זכות איזו התעלות
כל עקרת בית בהתפעלות
מה עוד לא ניסיתי לשבת קודש
מה עוד לא הכנתי לשבת קודש
מה עוד נשאר הכל נגמר
.שאבעס… שאבעס

חלה אפתה כבר לכבוד שבת
המשקה קר לכבוד שבת
בעצמה בשלה
בעצמה הכינה
כך למדה מאמה
.לכבוד שבת

יהודי רוצה להיות קדוש
שבת קודש
רוצה לקבל חלק מראש
.שבת קוד