LYRIC

SAY HELLO- Itzik Dadya- Composed By Yonatan Shainfeld- Mechaven El Ha’or

Say hello, say goodbye,
תגיד שלום לכל אדם
גם בזמנים הכי קשים
.בסוף כולנו בני אדם

גם בלילות, גם בימים
כשכולנו נפגשים
Say hello, say goodbye,
.לכל אדם שאתה מכיר

עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום, סאלאם
על כולם
עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום, סאלאם
.שלום