LYRIC

RAK TEFILAH- Avraham Fried- Composed By Chanan Yuval- Single 2009

CHORUS:
רק תפילה אשא
הוי קלי, קלי
שהשמש תעבור עלי
,ותראה לי שוב את משעולי
הוי קלי, קלי
רק תפילה אשא
כשהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע
.תפילה אשא

ישנם ימים ללא מרגוע
,בהם לא אמצא לי נחמה
ומוכרח אני לנגוע
.בעשבים, באדמה

לפסוע באותה הדרך
,בתוך פריחת הכרכומים
ולהיות כל כך אחר
.ולפרוח ערב הגשמים

CHORUS:
רק תפילה אשא
הוי קלי, קלי
שהשמש תעבור עלי
,ותראה לי שוב את משעולי
הוי קלי, קלי
רק תפילה אשא
כשהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע
.תפילה אשא

ואם אשוב אל זאת הארץ
,ואם אפסע שוב בדרכים
האם כקדם יכירוני
.האנשים והפרחים

CHORUS:
רק תפילה אשא
הוי קלי, קלי
שהשמש תעבור עלי
,ותראה לי שוב את משעולי
הוי קלי, קלי
רק תפילה אשא
כשהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע
.תפילה אשא

האם אמצא את כל היופי
,את הבאר הנושנה
אשר היתה שם כשעזבתי
.עוד נובעת כבראשונה

CHORUS:
רק תפילה אשא
הוי קלי, קלי
שהשמש תעבור עלי
,ותראה לי שוב את משעולי
הוי קלי, קלי
רק תפילה אשא
כשהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע
.תפילה אשא

TRANSLITERATION:

CHORUS:
Rak tefilah esa
Ho keli keli
Shehashemesh ta’avor alai
V’tar’eh lee shuv et mish’alai,
Ho keli keli
Rak tefilah esa
Shehashemesh ta’avor alai
Vetikach oti el hamasa…
Tefilah esa.

Yeshnom yamim lelo margoa
Bam lo emtza lee nechama
Umuchrach ani lingoa
B’asavim, b’adama.

Lifso’a be’ota haderech
Betoch prichat hakarkomim
V’liheyot kol kach acher
V’lifroach erev hagshamim.

CHORUS:
Rak tefilah esa
Ho keli keli
Shehashemesh ta’avor alai
V’tar’eh lee shuv et mish’alai,
Ho keli keli
Rak tefilah esa
Shehashemesh ta’avor alai
Vetikach oti el hamasa…
Tefilah esa.

Ve’im ashuv el zot ha’aretz
Ve’im efsa shuv badrachim
Ha’im kekedem yakiruni
Ha’anashim v’haprachim.

CHORUS:
Rak tefilah esa
Ho keli keli
Shehashemesh ta’avor alai
V’tar’eh lee shuv et mish’alai,
Ho keli keli
Rak tefilah esa
Shehashemesh ta’avor alai
Vetikach oti el hamasa…
Tefilah esa.

Ha’im emtza et kol hayofi
Et habe’er hanoshana
Asher hai’ta sham k’she’azavti
Od nova’at kevarishona.

CHORUS:
Rak tefilah esa
Ho keli keli
Shehashemesh ta’avor alai
V’tar’eh lee shuv et mish’alai,
Ho keli keli
Rak tefilah esa
Shehashemesh ta’avor alai
Vetikach oti el hamasa…
Tefilah esa.