LYRIC

OY YOY YOY- Oif Simchas- Composed By Yishai Lapidot- Dance Oif Simchas

העולם הזה יפה
כולם יודעים
אבל מה קשה
,לראות את הדברים
כולם עייפים
וכולם עסוקים
אוי אוי אוי

ואני יושב
מביט באנשים
לא רואה טיפה
,של אור על הפנים
כולם עצבניים
וכולם עצובים
אוי אוי אוי

,וכל הזמן אומרים
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
,אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
.אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
,אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי

שויינה זיי דיי עם הפחד
,קימה הרס כולם ביחד
בואו נפתח בריקוד שמח
א גנצה שמחה
.פריילך פריילך
קדימה רבותי
די עם הפחד
קימה אויוס
,כולם ביחד
בואו ונפצץ שמח
גוזמה יהודים
פריילך פריילך

ואני אחד
שלא שובר כלים
מנסה תמיד
,לקרוא את הכללים
שלא תמיד עוזרים
ולא תמיד נוחים
אוי אוי אוי

מנסה להיות
חביב אל הבריות
ולא לראות תמיד
,את כל הבעיות
וכולם מצביעים עלי וצוחקים
אוי אוי אוי

,וכל הזמן אומרים
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
,אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
.אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
,אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי

שויינה זיי דיי עם הפחד
,קימה הרס כולם ביחד
בואו ונפתח בריקוד שמח
א גנצה שמחה
.פריילך פריילך
קדימה רבותי
די עם הפחד
,קדימה אויוס כולם ביחד
בואו נפצח בריקוד שמח
א גנצה יהודים
פריילך פריילך

אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
,אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
.אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
,אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי
(x3)
אוי