LYRIC

OMAR DOVID- Dovid Gabay- Composed By Elimelech Blumstein- Omar Dovid

אמר דוד
,לפני הקדוש ברוך הוא
אמר דוד
,לפני הקדוש ברוך הוא
רבונו של עולם
,רבונו של עולם
שמעתי בני אדם
שהיו אומרים
,מתי ימות זקן זה
ויבא שלמה בנו
ויבנה
.בית הבחירה

ונעלה לרגל
,ושמחתי
אמר לו
אמר לו
,אמר לו הקדוש ברוך הוא
אמר לו
אמר לו
,אמר לו הקדוש ברוך הוא
כי טוב יום, כי טוב יום
בחצריך
.מאלף

טוב לי יום אחד
,טוב לי יום אחד
שאתה שאתה
עוסק בתורה
,לפני
טוב לי יום אחד
,טוב לי יום אחד
שאתה שאתה
עוסק בתורה
,לפני
מאלף עולות
,שעתיד שלמה בנך
להקריב לפני
.על גבי המזבח

טוב טוב, טוב לי יום אחד
,טוב טוב, טוב לי יום אחד
שאתה שאתה
עוסק בתורה
.עוסק בתורה לפני

טוב טוב, טוב לי יום אחד
,טוב טוב, טוב לי יום אחד
שאתה שאתה
עוסק בתורה
.עוסק בתורה לפני

מאלף עולות
,שעתיד שלמה בנך
להקריב לפני
.על גבי המזבח

טוב לי יום אחד
,טוב לי יום אחד
שאתה שאתה
עוסק בתורה
,לפני
מאלף עולות
,שעתיד שלמה בנך
להקריב לפני
.על גבי המזבח