LYRIC

NECHAKE LECHA- Nathan Goshen & Yishai Ribo- Composed by Nathan Goshen- Single 2019

ריח הקרבות עוד באוויר
עם עייף חובש פצעיו
יושב, סופר ימיו

צעקות בושה בכל העיר
דור רוצה תשובה עכשיו
זכאי ולא חייב

CHORUS:
בגוף עייף מכשלונות
בלב שבור לחתיכות
.נחכה לך שתקבל פנינו
לך קראנו בלילות
ועוד נצעק ברחובות
רחם עלינו אבא, הושיענו
הושיענו

זמן עובר, כולם ממהרים
דור מחיש את פעמיו
רוצה הכל עכשיו

שמש בשמיים אפורים
עם בארץ אבותיו
נלחם עוד על חייו

CHORUS:
בגוף עייף מכשלונות
בלב שבור לחתיכות
.נחכה לך שתקבל פנינו
לך קראנו בלילות
ועוד נצעק ברחובות
רחם עלינו אבא, הושיענו
הושיענו