LYRIC

MODEH ANI- Omer Adam- Composed By Assaf Tzruiah, Lyrics By Avi Ochayun- Modeh Ani

מודה אני כל בוקר
שהחזרת את נשמתי
מודה אני על בגד
שהנחת על גופי
.שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי

מודה אני כל בוקר
על האור על עצם היותי
מודה אני על לחם
שהנחת לשולחני
.שלא אהיה רעב שלא אדע כאב

על אין ספור חיוכיי מודה אני
על כל כישרונותיי
ועל כל שיריי את כולם אקדיש לך
.דע לך דע לך שמודה אני לך

CHORUS:
אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה
לך חיי לך ליבי ותודתי
.אליך אקרא יה אליך אקרא יה

מודה אני כל בוקר
על כוחי על אבי ועל אמי
מודה אני על גשם שנתת בשדותיי
.לדאוג לאוהביי נתת לי חיי

על יום המנוחה מודה אני
על שפע וברכה על המשפחה
כל כולי רק בזכותך
.דע לך דע לך שמודה אני לך

CHORUS:
אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה
לך חיי לך ליבי ותודתי
.אליך אקרא יה אליך אקרא יה

לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו
.נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו

על כל כישלונותיי מודה אני
על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי
הם כולם לטובתי
.אין אחר בליבי רק לך מודה אני

CHORUS:
אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה
לך חיי לך ליבי ותודתי
.אליך אקרא יה אליך אקרא יה