LYRIC

MIPNEI MA- Dedi- Composed by Yossi Green- Single 2008
(Orig. Recorded by Shloime Daskal- Kedei Shuloim- Kedei)

BALLAD- Tempo 77:
מפני מה, זכה משה
,למאור פנים, בעולם הזה
מה שעתיד הקב״ה, ליתן לצדיקים
בעולם, בעולם הבא
(x2)

מפני שעשה רצונו של הקב״ה
,ומתאנח על כבודו של הקב״ה
על כבודו
של הקב״ה
ושל ישראל
(x2)

SLOW DISCO- Tempo 108:
וכל ימיו, היה מחמד ומתאוה ומצפה
,כדי כדי כדי שיהא שלום
וכל ימיו, היה מחמד ומתאוה ומצפה
כדי כדי כדי שיהא שלום

כדי שיהא שלום בין ישראל
,לאביהם שבשמים
כדי שיהא שלום בין ישראל
לאביהם שבשמים
(x2)