LYRIC

MI MA- Avraham Fried- Composed By Yossi Green- My Fellow Jew

OPENING:
מי מה, מי
מי מה, מה
!למי, את מי, מתי, איה, איך, למה

כשירצה אדם לברר לעיניו
,שום דבר יפה, יפה יפה
צריך להשיב לעצמו תחילה
.על שבע שאלות, יפה יפה

,דהיינו
,דהיי-היינו
,דהיינו-נו
,דהיי-היי-היינו-נו
.דהיינו

מי מה, למי את מי, מתי איה איך ולמה
.מי מה, למי את מי, מתי איה איך ולמה

Artists : Avraham Fried
Album : My Fellow Jew
Composer :Yossi Green