LYRIC

LOMIR MACHIN KIDDUSH- Sruli Lipschitz & Avrum Mordche Schwartz-
Composed By Sruli Lipschitz, Lyrics By Avrum Mordche Schwartz- Single 2017

וייתי לנא
ולכל נפשתנא
,חנא וחסדא אוי ורחמי
וחיי אריכי
ומזוני רוויחי
.ורחמי מן קדמיה

לאמיר מאכן קידוש
,אויף די גאנצע וועלט
כי בו שבת קל
,מכל מלאכתו
א ברכה פון מלאכים
,זאל קומען אויף מיין געצעלט
.שבת קודש, הייליגער שבת

TRANSLITERATION:

Veyaisay lana
Ulechol nafshasana
Chinah vechisda oy verachamay,
Vechayey arichay
Umizona Revichay
Verachamay min kadamay.

Lomir machen kiddush
Oif di gantze velt,
Ki vo shovas kel
Mikol melachto,
A bracha fun malachim
Zol kumen oif mein getzelt,
Shabbos kodeh, heileger shabbos