LYRIC

LEV SHEL IMMA (HEBREW)- Avraham Fried- Composed By R’ Yom Tov Ehrlich Z”L- Hebrew Gems, Vol 1

ערב יום כיפור, ממתין הציבור
אצל הרב מברדיצו’ב בפתח
הראש מורכן, הכסף מוכן
ניתן למשש את המתח

הרבי הבהיר
השנה הוא מזהיר
דמי פדיון מוכרח הוא לקחת
בתוקף ידרוש
רובל לראש
ולא יוותר כמלוא מחט
זקן וצעיר
גם ילד זעיר
רובל פדיון לכל נפש
הרבי יכתוב
בספר הטוב
ירחץ הנשמות מן הרפש

אימה וחרדה
הקהילה כה מרודה
המשפחה הן בקושי אוכלת
לכן, איך ניתן סכום כלל לא קטן
?כשבבית יש שנים עשר ילד
אך הרבי ציווה וזו היא חובה
איש כלל אינו מתווכח
נאנחים כואבים
ממשכנים ולווים
מביאים והרבי לוקח

ליד השולחן הרבי מוכן
את הציבור מקבל הוא בנחת
קערה שם הונחה
ומטבעות בתוכה
רשימה בצידה גם מונחת

הדלת נפתחה
שם עומדת בוכה
אישה ענייה מיוסרת
באה בדמעות
עם בנה הפעוט
לרבי בכאב מספרת
אלמנה בודדה
קטן הוא עוד בנה
אך לרגע אותו לא שוכחת
החיים כה קשים
ואין לה לשים
רק רובל אחד לשניהם יחד

אוי, אימה וחרדה
האישה נרעדה
אך הרבי מתעלם מהצער
!צריך עוד אחד”
הוא אומר בקול חד
“עוד מעט ואסגור את השער

היא רצה ברחובות
מבקשת ללוות
כל אחד מנסה לסייע
אך מכמה אגורות
רובל לפרוט
זה דבר שקשה לבצע

עמוסות הדרכים
אל בית הכנסת הולכים
היא רצה מהר מבוהלת
עם בנה הפעוט
אל הרב בדמעות
לבל תיסגר עוד הדלת

הלילה קרב
אך הרב מסרב
לקום ממקומו אל הדלת
הרבנית מתחננת
הארוחה מצטננת
התענית עוד מעט כבר מתחלת
הדלת נפתחה
שם עומדת בוכה
האישה והתינוק בידיה
הו, יאמין לי הרב”
חיפשתי זמן כה רב
.”לא עלה בידי עוד מטבע
:עונה הרבי עזות
!לא אסכים לזאת”
ארשום רק אותך אני מציע
ילדך אין בו חטא
אין מה לפחד
.”גם אם ברשימה לא יופיע

הוי! אימה וחרדה
האישה נרעדה
אך עם הגזירה לא השלימה
אוי, רבי” ייללה”
בקול לא לה
?האם לא יחוש לב של אמא
ישמע נא רבי”
מה עלה בליבי
את הרובל בידו אני נותנת
את בני נא יכתוב
עבורי זה כבר טוב
.”בעצמי אני לא מתעניינת

הרבי קופץ
הלא בזה הוא חפץ
המתין רק למילים כגון אלה
הו, השם אנא שמע”
לחשוב אין עוד מה
הן עתה ראית דבר פלא
איך אם עלובה
על עצמה לא חשבה
מסרה למען בנה את חייה
עם ישראל הוא בנך
מבקש אני ממך
.”רחם נא, כמו אם על בניה

אוי עם ישראל הוא בנך
מבקש אני ממך
!רחם נא כמו אם על בניה