LYRIC

LEHINASE HALAILA- Yaniv Ben Moshiach- Greek Folk Tune, Lyrics By Rami Lev- Lecha Borei Olam

כוכבים למעלה זורחים
ושערי שמים פתוחים
ותפילה נישאת באוויר
.להנשא הלילה

הם עומדים מתחת, חופה אחת
הינומה כשלג ולב נרעד
כל דקה היא נצח וכל מבט
.נחרט בלב, הלילה

ולי את מקודשת, הוא אומר ברגש
.ודמעה נשברת בליבה של השמחה

CHORUS:
ומלאכי שמים שרים
שני העולמות נקשרים
בדרך אל האושר באים
.להנשא הלילה

והכוס נשברת בהילולה
לא ראיתי לילה כזה נפלא
הוא המשמח חתן, כלה
.ומקדש באושר

ארוכה הדרך אל החלום
והלב יודע בזה היום
שהיא תהיה לו עזר כנגדו
.מכאן ועד לנצח

ולי את מקודשת, הוא אומר ברגש
.ודמעה נשברת בליבה של השמחה

CHORUS:
ומלאכי שמים שרים
שני העולמות נקשרים
בדרך אל האושר באים
.להנשא הלילה

TRANSLITERATION:

Kochavim lema’la zorchim, v’shaarei shomayim ptuchim,
utfilah niseis ba’avir, lehinase halaila.
Heim omdim metachat, chupa achat, hinuma kisheleg velev nir’ad,
kol dakah hi netzach vechol mabat, nichrat balev, halaila.

Veli at mikudeshet, hu omer biregesh,
vedim’ah nishberet, beliba shel hasimcha.

CHORUS:
Umalachei shamayim sharim, shnai ha’olamot niksharim,
baderech el ha’osher ba’im, lehinaseh halaila (x2)

Vehakos nishberet behilulah, lo ra’iti laila kazeh nifla,
hu ham’sameach chatan kallah, umekadesh bi’osher.
Arucha haderech el hachalom, vehalev yodea bezeh hayom,
shehi tihiyeh lo eizer kenegdo, mikan ve’ad lanetzach.

Veli at mikudeshet, hu omer biregesh,
vedim’ah nishberet, beliba shel hasimcha.

CHORUS:
Umalachei shamayim sharim, shnai ha’olamot niksharim,
baderech el ha’osher ba’im, lehinaseh halaila
(x2)