LYRIC

LECHA DODI- The Piamentas- Composed by Nadav Medina & Avner Tzadok, Lyrics by Avi Koren- Siman Tov

לְכָה דוֹדִי
,לִקְרַאת כַּלָּה
פְּנֵי שַׁבָּת
.נְקַבְּלָה

ואבא מסלסל קולו
,בשירי שבת
דרור יקרא לבן
.עם בת

ומפה צחורה נפרשת
,ודולקים נרות
וכהד מן העבר
,המנגינות חוזרות
ומלא פתאום הבית
.באותן זמירות

לכה דודי
,לקראת כלה
שבת מלכה
,הנה עולה
על השולחן חלה
,ועולה תפילה
שרים כל בני הבית
.במקהלה גדולה

לוחשות שפתיו של אבא
,ועיניו אורות
וכהד מן העבר
,המנגינות חוזרות
ומלא פתאום הבית
.באותם זמירות