LYRIC

KOL YEMEI- Benny Friedman- Composed By Elimelech Blumstein- Fill The World With Light

פותח את העיניים
אני רואה עולם חדש
ושיר על השפתיים
.חיים שמתוקים מדבש
בכל מה שקורה לי
אני רואה את הברכה
תמיד רוצה
.תמיד מוצא שמחה

,כל ימי, כל ימי, כל ימי, כל ימי חיי
.להכיר בטובה ולשיר לה׳ אלוקי

ביום שמתחדש לי
,מודה אני על נשמה
כי זה הזמן שיש לי
.בסך הכל הוא מתנה
רוצה רק לשמח
,את העולם שמסביב
להיות כמו
.הטוב והמיטיב

,כל ימי, כל ימי, כל ימי, כל ימי חיי
.להכיר בטובה ולשיר לה׳ אלוקי

.ושבתי בבית ה׳ לאורך ימים

…כל ימי חיי
Every Day Of My Life…