LYRIC

KOL NIDAREI- Haim Moshe- Composed By Yair Klinger, Lyrics By Leah Lofenfeld- Kol Nidarei (1987)

כל נדרי, כל מילותי
נשאתי אותם בכל משעולי
נשאתי אותם, צרורים הם איתי
.לך הוא הצרור אהבתי

כל אשר אמרתי וכל אשר אומר
האהבה היא נדר, נדר שהופר
כל אשר אמרתי וכל אשר אומר
.האהבה היא נדר, נדר שהופר

כל נדרי, כל תפילותי
כאבתי אותך בכל שבועותי
יצרתי מילים כתובות בתוכי
.שבועת אמונים אהבתי

…כל אשר אמרתי

כל נדרי, כל ייסורי
נשאתי אני את כל נעורי
זו את שהפרת את כל שבועותי
.נשארתי אני וכל נדרי