LYRIC

KOL DODI- Levy Falkowitz- Composed By Shaya Gross- Achake Lo

,אני ישנה וליבי וליבי ער
.אני ישנה אוי וליבי ער

,קול דודי דופק דופק
פתחי לי יעצט פאר מיר
עפן אויף דיין טיר
.פתחי לי, פתחי לי

קלאפ קלאפ
,קלאפ ביי מיר
קלאפ קלאפ
,איך עפן דיר
קלאפ קלאפ אידעלע
.איך ווארט שוין לאנג אויף דיר

,קול דודי דופק דופק
פתחי לי יעצט פאר מיר
עפן אויף דיין טיר
.פתחי לי, פתחי לי