LYRIC

KOACH HARATZON- Ruli Dikman- Composed by Yoeli Dikman & Udi Damari, Lyrics based on the Baal Shem Tov/Penina Fuchs- Koach Haratzon

עוברים באדם רצונות ותחושות
רוצה להתקדם ליצור לנסות
רוצה לעלות לפסגות להגיע
לתת מכל הלב להשפיע

אירועים לא צפויים
דברים משתנים
יש קצת תחושה
שהחיים כל כך קשים
מרים את הידיים
חושב להתייאש
רואה את החסר
…ולא את מה שיש

ויש קול אחד
!שקורא לך, אל תיפול

אין אדם שלא יכול
יש אדם שלא רוצה
כי אם היה רוצה
בוודאי היה יכול
הכל זה רק עניין
של כח הרצון

עוברים באדם רצונות ותחושות
רוצה להתקדם ליצור לנסות
רוצה לעלות לפסגות להגיע
לתת מכל הלב להשפיע

אל תחשוש מנפילה
סמן המטרה
זכור כי בידך
מונחת הבחירה
אם אתה שואף
אם אתה רוצה
עם כח הרצון
…תשיג את שתרצה

ויש קול אחד
!שקורא לך, אל תיפול