LYRIC

KINOR DAVID- Composed By Avihu Medina & Yehuda Badihi, Lyrics By Avihu Medina
Recorded By Shimi Tevuri, Zohar Agbashoff, Yoel Sharabi, Ohad Moskowitz, Ruach, etc.

לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל
קולות ניגון שירה ומזמורים
בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה
,כשיר ציפור זמיר בין העלים
בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה
.כשיר ציפור זמיר בין העלים

CHORUS:
זה כינור דוד ביד דוד המלך
הפורט על מיתריו
כטוב ליבו ביין לעת ערב
.מלווה הוא את שיריו
(x2)

לפני שנים רבות בשערי ירושלים
ניצבה נפעמת בחלון מיכל
הביטה במשעול ובעיניה אור
.רוקד דוד ובידו כינור

CHORUS:
זה כינור דוד ביד דוד המלך
הפורט על מיתריו
כטוב ליבו ביין לעת ערב
.מלווה הוא את שיריו
(x2)

חלפו שנים רבות מתהילת התהילים
עוד מיתרי כינור דוד נוגנים
אומרים, ישנו מקום ובו הצדיקים
עם ערב את כינור דוד שומעים
אומרים, ישנו מקום ובו הצדיקים
.עם ערב את כינור דוד שומעים

CHORUS:
זה כינור דוד ביד דוד המלך
הפורט על מיתריו
כטוב ליבו ביין לעת ערב
.מלווה הוא את שיריו
(x4)

TRANSLITERATION:

Lifney shanim rabot sham’u beeretz Yisrael
Kolot nigun shira umizmorim
Bitzlil ko meyuchad uvni’ima tova
Keshir tzipor zamir beyn healim
Bitzlil ko meyuchad uvni’ima tova
Keshir tzipor zamir beyn healim.

CHORUS:
Ze kinor David beyad David hamelech
Haporet al meytarav
Ketov libo veyayin leet erev
Melave hu et shirav
(x2)

Lifney shanim rabot bisha’arey Yerushalayim
Nitzva nifemet bachalon Michal
Hibita bamishol uveyneha or
Roked David uveyado kinor
Hibita bamishol uveyneha or
Roked David uveyado kinor.

CHORUS:
Ze kinor David beyad David hamelech
Haporet al meytarav
Ketov libo veyayin leet erev
Melave hu et shirav
(x2)

Chalfu shanim rabot metehilat hatehilim
Od meytarey kinor David nognim
Omrim, yeshno makom uvo hatzadikim
Im erev et kinor David shom’im
Omrim, yeshno makom uvo hatzadikim
Im erev et kinor David shom’im

CHORUS:
Ze kinor David beyad David hamelech
Haporet al meytarav
Ketov libo veyayin leet erev
Melave hu et shirav
(x4)