LYRIC

HORA- Sung & Composed By Avi Toledano, Lyrics By Yoram Taharlev

VERSE 1:
,עוד מזהיב השדה שעזבנו אז
.עוד הארץ נושאת יבולה
,ועוד יפים הם הלילות בכנען
.טרם השמש עולה

,עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק
.חסידה עוד רוגעת מעל
,ועוד נישא הערפל בעמק
.בין הזריחה והטל

CHORUS:
וגם ההורה
ההיא עם ה- היי
קולה עוד עולה
,קולה לא נדם
כן גם ההורה
ההיא עם ה- היי
שירה ממלא
.ליבי לעולם

VERSE 2:
עוד שטים עננים על בתי העיר
והים מלטף את החול
ועוד נשמע איך בלבבות פועם לו
.זמר ישן ומחול

CHORUS:
וגם ההורה
ההיא עם ה- היי
קולה עוד עולה
,קולה לא נדם
כן גם ההורה
ההיא עם ה- היי
שירה ממלא
.ליבי לעולם

!הורה

TRANSLITERATION:

Od mazhiv hasadeh she’azavnu az
Od ha’aretz noseit yevulah
Ve’od yafim hem haleilot bichna’an
Terem hashemesh olah.

Od rakevet chotzah sham pardes yarok
Chasidah od roga’at me’al
Ve’od nisah ha’arafel ba’emek
Bein hazrichah vehatal.

CHORUS:
Vegam hahorah, hahi im ha-“Hey!”
Kolah od oleh, kolah lo nadam
Vegam hahorah, hahi im ha-“Hey!”
Shirah memalei libi le’olam.

Od shatim ananim al batei ha’ir
Vehayam melatef et hachol
Ve’od nishmah eich balevavot
Po’em lo zemer yashan umachol.

CHORUS:
Vegam hahorah, hahi im ha-“Hey!”
Kolah od oleh, kolah lo nadam
Vegam hahorah, hahi im ha-“Hey!”
Shirah memalei libi le’olam.

Hora!