LYRIC

HOPA HEY 2- Gidi Gov- Composed By Yigal Bashan

אני כל כך אוהב שמספרים לי סיפורים
ולפעמים שירים יפים עושים לי משהו בלב
וכשאני לבד אז כל החברים
באים אל החלון וצועקים לי הופה

הופה הופה הופה הופה היי
תשיר איתנו הופה הופה הופה היי
וכשאתה עצוב כל כך
תמיד ת’הופה אל תשכח
תיקח איתך ת’הופה הופה הופה היי

אני כל כך אוהב ילדה אחת מהכיתה
והיא שולחת לי עיניים בלי לומר לי אף מילה
אני כל כך נרגש
וגם קצת מיואש
ואז החברים שלי שרים לי הופה

…הופה הופה הופה

אני יושב לי וחושב איך הימים חולפים
ובלי ההופה לא היו לי חברים כל כך טובים
תמיד זה לי עזר
אותו פזמון מוכר
נסו אתם איתי את המילים והופה

…הופה הופה הופה

TRANSLITERATION:

Ani kol kach ohev shemesaprim li sipurim
velif’amim shirim yafim osim li mashehu balev
uchshe’ani levad az kol hachaverim
ba’im el hachalon vetzo’akim li hopah

Hopah Hopah Hopah Hopa Hey
tashir itanu hahopah hopah hei
uchshe’atah atzuv kol kach
tamid t’ahopah al tishkach
tikach itcha t’ahopah hopah hopah hey

Ani kol kach ohev yaldah achat mehakitah
ve’hi sholachat li einaim bli lomar li af milah
ani kol kach nirgash
vegam k’tzat meyu’ash
ve’az hachaverim sheli sharim li hopah

Hopah Hopah…

Ani yoshev li vechoshev eich hayamim cholfim
uv’li hahopah lo hayu li chaverim kol kach tovim
tamid zhe li azar
oto pizmon mukar
nasu atem iti et hamilim hahopah

Hopah Hopah…