LYRIC

HI KOL KACH YAFFA- Kaveret/Poogy- Composed By Yitzchak Klapter, Lyrics By Danny Sanderson- Tzafoof Ba’ozen

היא כל כך יפה
,זה צובט בלב שלך
.אך בכאב עצום
היא לא מבינה
,שאני רוצה אותה
.לא אומרת לי כלום

בגינה תשב
,עם הטבע להתערבב
.היא והשושנים
שתי מילים אולי
,הגדר מאחורי
.אין לי אומץ מתאים

כל השבוע חלון פתוח
.כוכבים מעל ולב מתמוטט
הייתי נותן לה שק של סנטימנטים
.אך אני מתבייש לתת

זה קורה רבות
,גם במשפחות טובות
.ילד אוהב אישה
היא בסוף תרגיש
,שאני עומד בכביש
.ותפנה את ראשה

כל השבוע חלון פתוח
.כוכבים מעל ולב מתמוטט
הייתי נותן לה שק של סנטימנטים
.אך אני מתבייש לתת

כבר שנה חלפה
,את הבית היא עזבה
.לאן – זאת לא אדע
וקשה יותר
,למלא את החסר
.רק נותרה שושנה

כל השבוע חלון פתוח
.כוכבים מעל אומרים לא כדאי
הייתי נותן לה שק של סנטימנטים
.אך חיכיתי יותר מדי

TRANSLITERATION:

Hi kol kach yafah
zeh tzovet balev shelcha,
ach beke’ev atzum.
Hi lo mevinah
she’ani rotzeh otah,
lo omeret li klum.

Baginah teshev
im hateva lehit’arbev,
hi vehashoshanim.
Shtei milim ulai
hagader me’achorai,
ein li ometz mat’im.

Kol hashavu’a chalon patu’ach
kochavim me’al velev mit’motet.
Hayiti noten lah sak shel sentimentim
ach ani mit’bayesh latet.
Kol hashavu’a chalon patu’ach
kochavim me’al omrim lo kedai.
Hayiti noten lah sak shel sentimentim
ach chikiti yoter midai

Zeh koreh rabot
gam bamishpachot tovot,
yeled ohev ishah.
Hi basof tar’gish
she’ani omed bak’vish,
utefaneh et roshah.

Kol hashavu’a…

Kvar shanah chalfah
et habyait hi azvah,
le’an – zot lo ed’a.
Vekasheh ytoer
lemale et hachaser,
rak notrah shoshanah.

Kol hashavu’a…