LYRIC

HAKOL KOREH- Sung & Composed By Yaakov Shwekey- Shomati

מוקפים אנו אויבים מכל צד
אוי לנו ביום שיתחברו יחד
גם ידידים מזה שנים
פתאום הופכים עלינו פנים
פוגשים ומטיפים
.ולא רוצים להבין

הגיע הזמן להביט קצת לאחור
במבט של אמת מבט טהור
ואז נראה יד גדולה
חותרת לגאולה
לשון של זהורית
.הלא תלבין

CHORUS:
קול דודי נשמע בארצנו
הנה זה בא ויגאלנו
מה נעמו הדי פסיעותיו
.ראו ראו כי בא מועד
הקול קורא היכונו היכונו
התאחדו והתבוננו
זכרו כי מנהיגנו הם גדולי התורה
.לעולם ועד

השחר בוקע סופסוף נותן אורו
הנה מאיר השם על נחלתו
כי הרחוקים מתקרבים
והקרובים מתחזקים
.אין ישראל נגאלין אלא בתשובה

צר לנו על אחינו שרואים רק חושך
אלילם נמס חלומם דועך
זה פשוט מציאות
אשרינו רק ביהדות
.אחים שובו הביתה בגאוה

CHORUS:
קול דודי נשמע בארצנו
הנה זה בא ויגאלנו
מה נעמו הדי פסיעותיו
.ראו ראו כי בא מועד
הקול קורא היכונו היכונו
התאחדו והתבוננו
זכרו כי מנהיגנו הם גדולי התורה
.לעולם ועד