LYRIC

ELOKIM NATAN LECHA- Eitan Masuri/Yishai Levy, Composed By Eitan Masuri, Lyrics By David Chalfon- Karov Verachok
(Also Sung By Avner Levy- Made In New York)

———————————-
אלוהים נתן לך במתנה
דבר גדול, דבר נפלא
אלוהים נתן לך במתנה
את החיים על פני האדמה
———————————-
נתן לך את הלילה והיום
אהבה תקווה וחלום
קיץ, חורף, סתיו, אביב
נשמה טובה להביט סביב

נתן לך שדות ירוקים
פרחים ועצים מלבלבים
נהרות, נחלים וימים
שמים, ירח, כוכבים
———————————-
אלוהים נתן לך במתנה
דבר גדול, דבר נפלא
אלוהים נתן לך במתנה
את החיים על פני האדמה
———————————-
נתן לך חגים ושבתות
את ישראל ארץ האבות
ידיים וראש להגשים חלומות
נתן לך את כל הנפלאות

נתן לך דברים כל כך יפים
להביא לעולם ילדים
להאזין לשירים, לראות צבעים
הו, מה רבו מעשיך אלוהים
———————————-
אלוהים, תן לי רק עוד מתנה
מתנה קטנה, אך נפלאה
אלוהים, תן לי רק עוד מתנה
את השלום על פני האדמה
———————————-

TRANSLITERATION:

Elohim natan lecha bematana
Davar gadol davar nifla
Elohim natan lecha bematana
Et hachayim al pney ha’adama.

Natan lecha et halayla ve’hayom
Ahava, tikva vechalom
Kayitz, choref, stav, aviv
Neshama tova lehabit saviv.

Natan lecha sadot yerukim
Prachim ve’etzim melavlevim
Neharot, nechalim veyamim
Shamayim, yare’ach, kochavim.

Elohim natan lecha bematana
Davar gadol davar nifla
Elohim natan lecha bematana
Et hachayim al pney ha’adama.

Natan leach chagim veshabatot
Israel eretz ha’avot
Yadaim verosh lehagshim chalomot
Natan lecha et kol hanifla’ot.

Natan lecha dvarim kol kach yafim
Lehavi la’olam yeladim
Leha’azim leshirim, lir’ot tzva’im
Ho, ma rabu ma’asecha Elohim.

Elohim ten li rak od matana
Matana ktana ach nifla’ah
Elohim ten li rak od matana
Et hashalom al pney ha’adama.